Cách trình bày luận văn tốt nghiệp

Rất nhiều câu hỏi được khách hàng thắc mắc. Trình bày luận văn tốt nghiệp như thế nào là đúng? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn trình bày luận văn tốt nghiệp chính xác nhất.
Hướng dẫn trình bày đề tài NCKH và khóa luận tốt nghiệp.

1. Kết cấu nội dung trình bày của luận văn

1.1 Phần mở đầu

Ở phần này. Nội dung trình bày thường bao gồm: Tính cấp thiết của đề tài, mục đích hoặc mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cuối cùng là kết cấu của đề tài.

1. 2. Phần nội dung

          Nội dung nghiên cứu được trình bày theo từng chương. Số chương của đề tài tuỳ thuộc vào các nội dung cụ thể mà nhiệm vụ đề tài đặt ra. Việc trình bày bố cục cần sự sáng tạo, tôn trọng tính đặc thù của bộ môn, không dập khuôn máy móc, song vẫn phải tuân thủ theo cấu trúc khoa học.

+ Chương I: Chương này tập chung vào những công trình nghiên cứu tương tự của các tác giả trong nước và nước ngoài khác. Từ đó nhìn nhận ra được thực trạng vấn đề và những tồn tại chưa được giải quyết. Làm cơ sở để đưa ra giải pháp tại chương 3. Tổng hợp cơ sở lý thuyết cần thiết để giải quyết vấn đề.

+ Chương II: Trình bày các thực nghiệm hoặc mô tả các phương pháp nghiên cứu. Thực trạng vấn đề nghiên cứu và những tồn tại trong vấn đề nghiên cứu.

+ Chương III: Trình bày kết quả thực nghiệm và đưa ra giải pháp giải quyết các hạn chế đã được nhìn nhận tại chương 2. Có thể đưa ra các kiến nghị đối với nhà nước hoặc các đơn vị có sự ảnh hưởng tới vấn đề nghiên cứu.

+ Kết luận: Tóm tắt nội dung báo cáo. Đưa ra ưu điểm, nhược điểm, giải pháp ngắn gọn.

+ Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng trực tiếp trong thực hiện đề tài.

2. Hình thức trình bày luận văn

    2.1 Hình thức trình bày

–  Đề tài trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, chú thích chính xác, đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị cụ thể.

–  Sử dụng phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines. lề trái:,3,5 cm, lề trên: 2,5 cm; lề dưới: 3cm và lề phải: 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Không chèn các tít, tiêu đề, tên đề tài ở đầu hoặc cuối mỗi trang văn bản. Không gạch chân các cụm từ cần nhấn mạnh hoặc các tiểu mục của đề tài. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

 –  Đề tài hoàn thiện, được đóng thành quyển, bìa giấy mầu. Toàn văn nội dung đề tài và trang bìa phụ  được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm).

–  Tóm tắt đề tài phải trung thực với nội dung đề tài, trình bày từ 10 -14 trang in trên giấy 2 mặt, kích thức bằng ½ tờ giấy khổ A4. Phông chữ Times New Roman; cỡ chữ 11 dãn dòng Exactly 17; lề trái,lề trên,lề dưới và lề phải đều là 2cm.

2.2.Chương, mục, tiểu mục

Đánh số chương theo chữ số Ả rập, dưới mỗi chương là các tiểu mục nhỏ tương ứng. Ví dụ như: Chương 2 thì phần tiểu mục đầu tiên của chương 2 sẽ là 2.1. Trong nhóm tiểu mục 2.1 nếu có những tiểu mục con thì tiếp tục sẽ đánh theo cấp thứ tự là 2.1.1, 2.1.2… Tương tự với các tiểu mục khác. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. Tên các mục, tiểu mục cần ngắn gọn, rõ ràng, tường minh, không hiểu theo nhiều nghĩa. Không để tên tiểu mục ở dòng cuối cùng của trang văn bản. Cuối mỗi mục, tiểu mục không có dấu chấm.

Chi tiết các định dạng về kích thước, font chữ của tiểu mục sẽ được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 1. Quy định kích thước của các chương, mục, tiểu mục

Đề mục Kiểu chữ Cỡ chữ Định dạng Ví dụ (mẫu chữ)
Phần (A,B,C,D) TimeNewRoman ( viết hoa) 15 Đậm, đứng PHẦN A

KHẢO SÁT…

Chương (đánh theo số 1,2,3…) TimeNewRoman (viết thường) 13 Đậm

đứng

Chương 1
Tên chương TimeNewRoman  (viết hoa) 14 Đậm,

đứng

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN …
Mục (đánh số 1.1, 1.2,…) TimeNewRoman (viết thường) 13 Đậm, 1.1.Thực trạng
Tiểu mục 1.1.1, 1.1.2…) TimeNewRoman (viết thường) 13 Đậm 1.1.1. Vai trò …
Tiểu mục tiếp theo TimeNewRoman (viết thường) 13 Thường 1.1.1.1. Nhà trường
Nội dung TimeNewRoman (viết thường) 13 Thường Chất lượng dạy học môn  …
Tên hình, bảng TimeNewRoman (viết thường) 13 Đậm, Bảng 2.1. Kết quả thực nghiệm biện pháp …
Chú thích hình, bảng TimeNewRoman (viết thường) 11 Thường
  • Landrace:
  • Yorshire
Phụ lục, tài liệu tham khảo TimeNewRoman (viết thường) 13 Thường, Nông Đình Văn (2003)…

2.3.Bảng biểu, hình vẽ.

Bảng biểu và các hình vẽ phải được đánh số theo thứ tự của các chươn. Ví dụ Bảng 2.2 tức là bảng thứ 2 trong chương 2. Hình vẽ cũng tương tự như vậy, hình 3.6 tức là hình vẽ thứ 6 của chương 3. Tất cả mục đánh số bảng và chương phải là đánh số tự động bằng chức năng insert caption trong tab Refference trên thanh công cụ.

Nguồn của bảng biểu và hình vẽ phải được trích dẫn cụ thể. Ví dụ như nguồn tại 1 bài báo cáo khác, hay nguồn tại công ty, nguồn tại internet… Tất cả phải có trong tài liệu tham khảo.

Khi phân tích bảng biểu, hình ảnh. Không được sử dụng các câu văn như ” Qua bảng trên ta thấy “. Nên trình bày theo dạng ” Bảng 4.1 cho thấy” Hay ” Qua số liệu bảng 3.2 cho thấy…). Những bảng rộng hơn khổ giấy A4 thì nên ngắt trang rồi xoay ngang khổ giấy để trình bày nhằm tạo tính thẩm mỹ tốt hơn. Nội dung phân tích của bảng cần phải nằm ngay dưới bảng đó.

2.4.Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đề tài. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu đề tài có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo ABC) ở phần đầu đề tài.

3. Cách trình bày Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

3.1. Quy định chung

Các tài liệu tham khảo phải được trích dẫn rõ ràng. ví dụ: Nông Đình Văn, Giáo trình thương mại điện tử(2004).

Nếu trích dẫn 1 tài liệu thông qua 1 bài nghiên cứu khác thì tài liệu gốc đó sẽ không được liệt kê trong tài liệu tham khảo.

Khi cần trích một đoạn ít hơn 2 câu hoặc 4 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào hơn 2 cm. Khi mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

3.2. Cách trình bày tài liệu tham khảo, chú thích

    Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung…), theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:

– Tác giả là người nước ngoài, xếp thứ tự ABC theo họ.

– Tác giả là người Việt Nam, xếp  thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

– Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành, báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, …

–  Tài liệu tham khảo là sách, giáo trình, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) Năm xuất bản, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn),Tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên), Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản), Nơi xuất bản. (Dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) Ví dụ :

       Triều Ân (2006), Văn học chữ Hán dân tộc Tày, Nxb Văn học, Hà Nội.

–  Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách phải ghi đầy đủ các thông tin: Tên tác giả (năm công bố),“Tên bài báo’’, (đặt trong ngoặc kép, in đứng, dấu phẩy cuối tên, nếu bài viết trong sách, tạp chí thì tên sách, tạp chí in nghiêng), (Số), Các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, chấm kết thúc).Ví dụ:

    Đỗ Huy(1990), “ Về bản sắc dân tộc của văn hoá ”, Tạp chí Triết học, (Số 1), tr8.

       Nếu là tài liệu trên Internet: Tên tác giả (thời gian công bố), tên tài liệu, địa chỉ Website, đường dẫn tới nội dung trích dẫn, thời gian trích dẫn.

Ví dụ: Mai Loan (2008), “Phát triển nhiên liệu sinh học không tổn hại nông nghiệp Việt Nam”,http://vietnamnet.vn/khoahoc, trích dẫn 15/10/2010.

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

–  Các chú thích tài liệu trong đề tài không để cuối mỗi trang mà trình bày ngay sau nội dung cần chú thích, trong ngoặc móc. Ví dụ: [2, tr33] (2 là số thứ tự tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo, 33 là trang của tài liệu được trích dẫn).

 4.   Phụ lục của đề tài

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ cho nội dung đề tài như: Mẫu phiếu điều tra, khảo sát, số liệu,  biểu bảng thống kê, tranh ảnh…

Hình thức trình bày luận văn tốt nghiệp

Với những ngành học có thời gian 4, 5 năm thì hiện nay đa số các bạn năm cuối đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học và Cao học. Tuy nhiên, do không nắm rõ các quy định về hình thức trình bày nên hầu như đa số các bạn đều rất lúng túng. Vì vậy, chúng tôi xin cung cấp bảng hướng dẫn hình thức trình bày luận văn tốt nghiệp để các bạn tham khảo và đỡ tốn công sức và tiền bạc khi phải in đi, in lại nhiều lần.

Đầu tiên, Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

Luận văn đóng bìa cứng màu xanh biển, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt xem phụ lục 2, trang phụ bìa (title page) xem phụ lục 3, mục lục xem phụ lục 1. (Việc đóng bìa cứng tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi khoa, mỗi trường. Có nhiều trường yêu cầu bìa ứng màu đỏ nâu, cũng có trường chỉ yêu cầu 1 cuốn đóng bìa nhũ mà thôi. ).

Ngoài ra, mỗi trường sẽ có 1 quy định riêng (như làm bảng tóm tắt luận văn) nhưng hầu như về hình thức trình bày thì quy định của các trường là khá giống nhau , do tuân thủ theo quy định chung của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Dịch vụ tri thức có tài các yêu cầu về kết cấu và hình thức trình bày của rất nhiều trường trên cả nước. Điều này giúp bài luận văn do chúng tôi làm luôn đạt đánh giá cao về hình thức và cả nội dung.

Nếu bạn có nhu cầu viết luận văn thuê, hãy liên lạc với chúng tôi

Bộ phận CSKH: (0208) 3 748 225

SĐT/Zalo: 0384 553 516

Email: dichvutrithucaz@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *