Bảng giáAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

1. Gói cơ bản

500,000

                              VNĐ

Không có số liệu chứng từ

Chỉ hỗ trợ làm nội dung 1 lần

Không hỗ trợ giải đáp thắc mắc 

Nhận xét của người hướng dẫn

Mộc tròn Công ty

2. GÓI HOÀN CHỈNH

1,500,000

                                        VNĐ

Có số liệu chứng từ

Nội dung hoàn chỉnh

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc

Nhận xét của người hướng dẫn

Mộc tròn Công ty

3. Gói số liệu

800,000

                               VNĐ

Có số liệu chứng từ

Chỉ hỗ trợ xin số liệu 1 lần

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc

Nhận xét của người hướng dẫn

Mộc tròn Công ty